Egypt Definition: Mashribiyya

Mashribiyya

See Mashrabiyya.