Tour Egypt: Money - Five Piastres

Five Piastres (Coin)

5 Egyptian Piastres coin5 Egyptian Piastres coin Back