Tour Egypt: Money - Ten Piastres

Ten Piastres (Coin)

10 Egyptian Piastres coin 10 Egyptian Piastres Coin Back