Tour Egypt: Деньги – Один паунд

One Egyptian Pound - English Side

One Egyptian Pound - Arabic Side

 

Один паунд