Tour Egypt: Money - Five Pounds

5 Egyptian Pounds - English Side

5 Egyptian Pounds - Arabic Side

Five Pounds