Tour Egypt: Money - One Pound

One Egyptian Pound

One Egyptian Pound - English Side

One Egyptian Pound - Arabic Side

One Pound


One Egyptian Pound Back

One Egyptian Pound

One Pound Coin

Last Updated: April 24th, 2011