Az ősi Egyiptom királyai (fáraói)

 

Az Å‘si Egyiptomról

 

Az Å‘si Egyiptom királyai (fáraói) Jimmy Dunn

 

A fáraó elnevezés igazából a görög nyelvbÅ‘l eredeteztethetÅ‘ és az ótestamentumban használták elÅ‘ször. Az egyiptomi Per-aa szóból származik, melynek jelentése nagy ház, a palota definíciója, amit a király megjelölésére i. e. 1450 körül használhattak elÅ‘ször, de általánosan elterjedtté csak évszázadokkal késÅ‘bb vált. Az Å‘si Egyiptomban a fáraók megjelölésére leghosszabb ideig használt kifejezés a „nesu” volt, de természetesen jó pár más elnevezés is alkalmazható volt, a király neveitÅ‘l és titulusaitól függÅ‘en.

 

Az egyiptomi legendák szerint az ország elsÅ‘ királyaiból váltak késÅ‘bb Egyiptom elsÅ‘ istenei. Sajnos nincs tudomásunk arról, az istenek között volt-e olyan, aki valóban létezett emberi formában is, és ha igen, Egyiptom mely területei felett uralkodott. Csak az elÅ‘dinasztikus kor vége felé, az Egyiptom egyesítése elÅ‘tti idÅ‘kbÅ‘l ismerünk pár uralkodót és királyt, akik az akkori Észak- vagy Dél-Egyiptomot uralták. A legtöbb kutatás azt bizonyítja, Egyiptom elsÅ‘, valódi királya, aki az egész, egyesített országot irányította, Menész volt, aki i. e. 3100 körül került trónra. Sajnos igen kevés régészeti bizonyítékunk van, amely a nevét tartalmazza, alátámasztva ezt az állítást. Több történelemtudós azt állítja, talán létezett egy Narmer, illetve egy Aha néven emlegetett uralkodó Menész elÅ‘tt, két ismeretlen személy, akiknek a neve gyakran elÅ‘fordul a kor ránk maradt feljegyzéseiben.

 

 

Tuthmosis III was probably   Egypt's best warlord and one of the most powerful rulers of Egypt

 

 

Akárhogy is, Menész mindenképpen Egyiptom legendás elsÅ‘ uralkodóinak egyike volt. Az egyesített Egyiptom elsÅ‘ királyai után az egyiptomi monarchia volt hatalmon három évezreden keresztül. Utolsó képviselÅ‘jük Kleopátra volt, bár néhány római megszálló fáraónak neveztette magát a késÅ‘bbiekben. 170, vagy még több egyedi fáraóról tudunk ebben az idÅ‘szakban. Annak ellenére, hogy a világ folyton változott és forrongott körülöttük, az Å‘si Egyiptom majdnem minden alapja: szokásai és tradíciói évezredeken keresztül ugyanazok maradtak.

 

A királyok nem csak férfiak lehettek, de a modern monarchiákkal ellentétben az Å‘si Egyiptom uralkodóit, akár nÅ‘k, akár férfiak voltak, királynak nevezték. Valójában Egyiptomnak több nevezetes, erÅ‘s kezű nÅ‘i uralkodója is volt, mint például Hatsepszut, vagy mások.

 

Az Å‘si (fáraók korabeli) Egyiptomban a társadalom, és egyben a vallás csúcsán is a fáraó állt. Közvetlenül alatta a tanult bürokrácia képviselÅ‘i álltak, írástudók, papok és egyéb szolgák vagy hivatalnokok, alattuk pedig a közrendű emberek hatalmas tömege, akik a legtöbb esetben nagy szegénységben élÅ‘, földművelÅ‘ parasztok voltak. A korai idÅ‘k kivételével, amikor a legnagyobb tisztség a kancelláré volt, az egyiptomi történelem legnagyobb részében a közvetlenül a fáraó alatt álló embert, vagy embereket Vizier(ek)-nek nevezték. A tisztség szinte teljesen azonos volt a modern idÅ‘k miniszterelnökével.

 

 

Mentuhotep II (or   sometimes referred to as I) was the first ruler of Egypt's Middle   Kingdom

A legtöbb, ha nem az összes írásbeli emlékben, vagy ábrázolásban a királyt Hórusz isten inkarnációjának tekintették, a sólyomistenének, aki Ozirisz halála után született fia volt. Ozirisz pap-királyként uralkodott Egyiptomon és saját testvére, Szeth ölte meg. Hórusz megküzdött nagybátyjával a trónra kerülésért, és a fáraók beiktatásának is épp olyan fontos része volt az elÅ‘d illÅ‘ eltemetése, ahogy Hórusz a végsÅ‘ rítusokban és szentségekben részesítette Oziriszt. Valójában elÅ‘fordultak olyan esetek is, mikor ez a végsÅ‘ tisztességadás volt a törvényes alapja egy nem királyi vérbÅ‘l származó trónkövetelÅ‘ sikerének. Azonban ennél gyakrabban fordult elÅ‘ az, hogy a király legidÅ‘sebb fia követte Å‘t a trónon. Néhány herceg olyan mohón áhította a hatalmat, hogy törvényes örökségét még az apja halála elÅ‘tt kihirdette és nyilvánossá tette. Továbbá elÅ‘fordult számos olyan eset is, amikor az ifjú trónörökösöket társuralkodóvá koronázták még apjuk halála elÅ‘tt. Ez gyakran keltett zavart a történelemtudósok körében, mert volt olyan fáraó, aki uralkodásának éveit apja halálától kezdve számolta, míg mások már koronázásuk pillanatától nyilvántartották királyságuk idÅ‘szakát. Az Å‘si egyiptomiaknak nem volt olyan egységes idÅ‘számításuk, mint nekünk (idÅ‘számításunk elÅ‘tt és szerint), hanem az éppen hatalmon lévÅ‘ király fennálló uralkodásának idejét számolták trónra kerülésétÅ‘l kezdve, ami elképzelhetjük, mekkora zűrzavart és kavarodást okozhat a modern idÅ‘k történelemtudósai és régészei számára.


 

Seti I was the father of   Ramesses the Great, and also one of Egypt's most powerful rulers

 

 

 

Az uralkodó, vagy uralkodónÅ‘ volt a kulcsfigurája az egész, hatalmas adminisztrációs szervezetnek, amin az állam alapjai nyugodtak. Ezek az istenkirályok hatalmas anyagi források fölött rendelkezhettek. Kezükben fonódott össze az egész ókori állam, a polgári nyilvántartás feje, a hadsereg fÅ‘ hadurai voltak, és minden isten fÅ‘papjai a teljes birodalom területén. Minden áldozatot és felajánlást nekik tettek, és a teljes papság az Å‘ nevükben és hasznukra cselekedett. Valójában földöntúli lényekként tekintettek rájuk, az isten földi leszármazottjaként vagy megtestesüléseként tisztelték Å‘ket. Az uralkodók misztikus születésének az a mítosz volt az alapja, mely szerint egy isten a fáraó apjaként született újjá vagy manifesztálódott, aki aztán teherbe ejtette feleségét, a király anyját, hogy az világra hozza a fenséges uralkodót.

 

Természetesen a királyt számos komoly felelÅ‘sség is terhelte. Az istenekkel kötött alkuk alapján Å‘k voltak megbízva azzal a feladattal, hogy az isteni rendelkezéseket betartsák, amelynek a neve Ma'at volt. Az országot meg kellett védeniük a káosztól, a népet az ellenségektÅ‘l, gyakran ellenük szövetkezÅ‘ ellenséges szomszédok gyűrűjében. Szintén Å‘ volt felelÅ‘s azért, hogy elegendÅ‘ áldozat és felajánlás jusson az isteneknek, ami boldoggá és elégedetté teszi Å‘ket, majd pedig a Nílus áradását bÅ‘kezűen biztosítva termékeny, gazdag aratással ajándékozzák meg az egyiptomiakat, elkerülve az éhezést. Ha hibát vétett küldetésében, nem csak az Å‘, hanem az egész ország ereje és biztonsága megkérdÅ‘jelezÅ‘dött. Drasztikus esetekben, mint például az Óbirodalom végén, ez akár az egész egyiptomi államot összeomlással fenyegethette.

 

 

Akhenaten, who began his   kingship as Amenhotep IV, is one of the most curious rulers of ancient   Egypt

 

 

Még manapság is rengeteg kérdés maradt megválaszolatlanul az Å‘si Egyiptom királyaival kapcsolatban. Általában úgy gondoljuk, meglehetÅ‘sen jól be tudjuk határolni uralkodásuknak idejét, végül azonban elÅ‘áll egy tudós, aki nem ért egyet az éppen elfogadott teóriával, és máshogy azonosítja az Å‘ idÅ‘számításukat a mi naptárunkkal. A legfÅ‘bb írásos bizonyíték, mely a királyok sorrendjérÅ‘l és tetteirÅ‘l a kezünkben van, azoknak a királylistáknak az összessége, melyeket az Újbirodalom idején állítottak össze. Emellett Manetho, egy egyiptomi pap írta össze kutatásainak anyagát, de az évek során mind Manetho anyagát, mind a királylistákat módosították, vagy akár át is írták. És mindemellett még mindig vannak olyan részei az Egyiptomi történelemnek, fÅ‘leg azok, melyeket átmeneti idÅ‘szakoknak ismerünk, amelyekbÅ‘l nagyon kevés írásos vagy egyéb információ maradt ránk, és nem lehet egyértelműen azonosítani, ki uralkodott Egyiptom, vagy egyes részei felett.

 

Horemheb was a general   who became king of Egypt

 

 

Manetho harminc dinasztiára osztotta az egyiptomi történelmet, de ilyan éles határvonalakat húzni körülményes és bonyolult: a modern tudomány csak fenntartásokkal, vagy egyáltalán nem fogadja el a Manetho-féle történelemszemléletet. Legtöbbször a dinasztia egymást követÅ‘ és egymással rokonságban álló uralkodókat jelöl, de néha a dinasztiák elbuktak, hogy egy újabb birodalom alapjául szolgáljanak, mely magába olvasztotta Å‘ket. Az esetek nagy részében a modern egyiptológusok sem teljesen biztosak benne, hol végzÅ‘dik az egyik család története, és hol kezdÅ‘dik az újé.

 

 

Még ma is átható az az erÅ‘ és hatalom, amit az Å‘si Egyiptom fáraói képviseltek birodalmukban, és nehéz elképzelni, mekkora jövedelem és gazdagság fölött rendelkezhettek. Gondoljunk csak a Nagy Piramisok korára, az arany csillogására a múmiák maszkján, vagy a sziklatemplomok hatalmas kövinek súlyára, hogy átérezzük kicsit az Å‘si Egyiptom uralkodóinak óriási erejét. Még egy modern, mai állam is megirigyelné azt a pénzügyi hatalmat, amit a fáraók birtokoltak, akik mindent meg is tettek azért, hogy forrásaikat a legügyesebben használva, lábnyomaikat meghagyják az utánuk következÅ‘ korok embereinek emlékeztetÅ‘ül.

 

Kapcsolódó anyagok:

 

Ramesses II, one   of Egypt's most famous Pharaohs, about to smite his enemies

 

FÅ‘bb témák, melyek a királyokhoz kapcsolódnak

 


 

Témák, melyek egyes királyokhoz kapcsolódnak:

 

A korai királyok, más néven elsÅ‘ dinasztia:

 

 

 Fáraók: Horus

 

Forrásanyagok:

 

Cím

Szerző

Dátum

Kiadó

Referenciaszám

A fáraók krónikái (Az uralkodók és dinasztiák feljegyzései az Å‘si Egyiptomból)

Clayton, Peter A.

1994

Thames and Hudson Ltd

ISBN 0-500-05074-0

Az Å‘si Egyiptom

Grimal, Nicolas

1988

Blackwell

None Stated

A Nílus monarchiái

Dodson, Aidan

1995

Rubicon Press

ISBN 0-948695-20-x

Az Å‘si Egyiptom történelme Oxford History

Shaw, Ian

2000

Oxford University Press

ISBN 0-19-815034-2

 
Katonaság és kormányzat