Kleopatra: Wszystkie tajemnice Królowej

Kleopatra VII

Dynastia Ptolemeuszy

 

See The Cleopatra Photo Gallery

 

Narodziny Kleopatry

 

Królowa u wÅ‚adzy

 

Najazd Imperium Rzymskiego

 

Kleopatra i Cezar

 

Śmierć Cezara

Kleopatra i Marek Antoniusz

Koniec Królowej

 

 

Narodziny Kleopatry

 

Queen Cleopatra

Åšmierć Ptolemeusza Auletesa na wiosnÄ™ 51 r. p.n.e. oznaczaÅ‚a,  ze wÅ‚adza nad jego królestwem przechodzi w rÄ™ce 18-letniej córki Kleopatry i jej mÅ‚odszego brata Ptolemeusza XIII, który miaÅ‚ wtedy 12 lat. Kleopatra przyszÅ‚a na Å›wiat w roku 69 p.n.e. w Aleksandrii, Egipcie. MiaÅ‚a ona jeszcze dwie starsze siostry – KleopatrÄ™ VI i Berenice IV, i jednÄ… mÅ‚odszÄ… – Arisnoe IV. MiaÅ‚a również dwóch braci Ptolemeusza XIII i Ptolemeusza XIV. Uważa siÄ™, że Kleopatra VI zmarÅ‚a kiedy byÅ‚a jeszcze dzieckiem, a Auletes i Berenice obciÄ™to gÅ‚owy. Po Å›mierci Ptolemeusza Auletesa  opiekÄ™ nad dziećmi sprawowaÅ‚ przywódca rzymski Pompejusz.

 

Rzymianie byli sojusznikami dynastii Ptolemeuszy od ponad dwóch wieków poprzedzajÄ…cych Å›mierć Auletesa. Imperium rzymskie rosÅ‚o w siÅ‚Ä™, zdobywaÅ‚o nowe miasta podczas gdy Ptolemeusze tracili wÅ‚adzÄ™ – nie pozostaÅ‚o im nic innego jak tylko zawrzeć sojusz z Rzymianami. W późnym okresie panowania Ptolemeuszy Rzymianie powiÄ™kszali kontrolÄ™ nad Egiptem, a sposobem na trzymanie ich z dala od kraju faraonów byÅ‚o pÅ‚acenie daniny. Upadek  dynastii wydawaÅ‚ siÄ™ jeszcze bliższy po Å›mierci Auletesa.

 

Zgodnie z prawem egipskim Kleopatra, w okresie swojego panowania, musiaÅ‚a mieć wspóÅ‚małżonka, który byÅ‚by albo jej bratem albo synem, niezależnie od wieku. Ostatecznie poÅ›lubiÅ‚a swojego mÅ‚odszego brata, Ptolemeusza XIII, kiedy miaÅ‚ 12 lat. Szybko jednak pozbyÅ‚a siÄ™ imienia brata z jakichkolwiek oficjalnych dokumentów, pomimo tego, że rodzina wymagaÅ‚a aby wspóÅ‚rzÄ…dzÄ…cy mężczyzna byÅ‚ wymieniany jako pierwszy. Kleopatra kazaÅ‚a również wybić monety z swojÄ… podobiznÄ… i imieniem, ignorujÄ…c tym samym swojego brata. Czas w którym zostaÅ‚a wspóÅ‚rzÄ…dzÄ…cÄ… Egiptem byÅ‚ bardzo trudny – jej Å›wiat siÄ™ waliÅ‚. Egipt straciÅ‚ Cypr, region Celesyrii i Cyrenajki, za granicami panowaÅ‚a anarchia a w kraju – gÅ‚ód. Kleopatra byÅ‚a silnÄ… kobietÄ…, bÅ‚yskotliwÄ… królowÄ… Macedonii marzÄ…cÄ… o wielkim imperium. Prawie jej siÄ™ udaÅ‚o te sny zrealizować. Nigdy siÄ™ nie dowiemy czy sposób budowania tego imperium odzwierciedlaÅ‚ jej osobisty pragnienia czy byÅ‚ po prostu dążeniem do wÅ‚adzy. Kleopatra jak wiÄ™kszość królowych Hellenistycznych byÅ‚a ambitna i peÅ‚na pasji, ale nie byÅ‚a rozwiÄ…zÅ‚a. O ile wiadomo, nie miaÅ‚a innych kochanków poza Cezarem i Markiem Antoniuszem. Wielu wierzy, że Kleopatra uczyniÅ‚a wszystko, co wydawaÅ‚o siÄ™ jej konieczne aby ocalić AleksandriÄ™ – niezależnie od ceny jakÄ… miaÅ‚a zapÅ‚acić.

 

Ancient Egypt: Queen Cleopatra

 

Królowa u wÅ‚adzy - poczÄ…tki top arrow

 

Już w 48 roku p.n.e. niektóre poczynania Kleopatry zaalarmowaÅ‚y najważniejszych urzÄ™dników Aleksandrii, m.in. to, że najemnicy zabili synów Rzymskiego gubernatora Syrii kiedy ci przybyli prosić o wsparcie dla swojego ojca przeciwko Partianom. Grupa mężczyzn dowodzona przez Teodotusa, enucha Pothinusa i generaÅ‚ Achillasa, póÅ‚ Greka, dokonaÅ‚o przewrotu na rzecz mÅ‚odszego brata Kleopatry. WierzÄ…c, że nim Å‚atwiej bÄ™dzie manipulować mianowali siÄ™ jego doradcami. Kleopatra prawdopodobnie uciekÅ‚a do Theibadu. MiÄ™dzy 51 i 49 rokiem p.n.e. Egipt ucierpiaÅ‚ z powodu suszy, która uniemożliwiÅ‚a normalne korzystanie z wysuszonego Nilu i przyniosÅ‚a plagÄ™ gÅ‚odu i znikome zbiory. 27 października 50 roku p.n.e. Ptolemeusz XIII podpisaÅ‚ dekret zabraniajÄ…cy wywożenia ziarna gdziekolwiek poza AleksandriÄ…, co wedÅ‚ug niektórych opinii, miaÅ‚o szczególnie dotknąć KleopatrÄ™, która razem ze swoimi poplecznikami znajdowaÅ‚a siÄ™ poza AleksandriÄ…. Mimo to, zaczęła ona tworzyć armiÄ™ z plemion Arabskich na poÅ‚udniu Pelusium, a sama wraz z siostrÄ… przeniosÅ‚a siÄ™ do Syrii. WróciÅ‚y przez Ascalon, który staÅ‚ siÄ™ tymczasowÄ… bazÄ… Kleopatry.

 

W tym samym czasie, w sierpniu 48 roku p.n.e. Pompejusz zostaÅ‚ pokonany pod Pharsalus. W nadziei na uzyskanie azylu u Ptolemeusza XIII, Pompejusz, mianowany przez senat strażnikiem króla, zmierzaÅ‚ do Aleksandrii. Nie zdawaÅ‚ on sobie jednak sprawy ze zÅ‚ej opinii jakÄ… zyskaÅ‚ przez Pharsalusa, ale byÅ‚o już za późno. ZostaÅ‚ zamordowany od razu po zejÅ›ciu na lÄ…d, 28 wrzeÅ›nia 48 roku p.n.e. MÅ‚ody Ptolemeusz XIII obserwowaÅ‚ caÅ‚e zajÅ›cie stajÄ…c w porcie. Cztery dni później Cezar z armiÄ… 3200 legionistów i 800 kawalerzystów wkroczyÅ‚ do Aleksandrii. MiaÅ‚ także przy sobie dwunastu innych żoÅ‚nierzy odznaczonych insygniami rzÄ…du Rzymskiego, niosÄ…cych kilka toporów z ostrzem skierowanych na zewnÄ…trz. ByÅ‚a to jednoznaczna demonstracja wÅ‚adzy i wyraźne pokazanie jego intencji.

 

 

Najazd Imperium Rzymskiego top arrow

 

Cleopatra

W nastÄ™pstwie wtargniÄ™cia armii rzymskiej w Aleksandrii doszÅ‚o do wybuchu zamieszek. Ptolemeusz XIII zbiegÅ‚ do Pelusium a Cezar zajÄ…Å‚ miejsce w paÅ‚acu królewskim i wydawaÅ‚ rozkazy. Pothinus, eunuch, przywiózÅ‚ Ptolemeusza z powrotem do Aleksandrii. Kleopatra zaÅ› nie miaÅ‚a zamiaru zostać wyÅ‚Ä…czona z jakichkolwiek decyzji podejmowanych w paÅ‚acu. UdaÅ‚o jej siÄ™ przedostać do paÅ‚acu – przemycono jÄ… zawiniÄ™tÄ… w dywan – i zaniesiono bezpoÅ›rednio do Cezara. Cezar zaprosiÅ‚ rano KleopatrÄ™ i Ptolemeusza do siebie. Cezar i Kleopatra byli już wtedy kochankami, z czego zdaÅ‚ sobie sprawÄ™ również Ptolemeusz. KrzyczaÅ‚, że zostaÅ‚ zdradzony, próbowaÅ‚ zmobilizować mieszkaÅ„ców Aleksandrii, jednak niedÅ‚ugo potem zostaÅ‚ pojmany przez straż Cezara i sprowadzony do paÅ‚acu. Mówi siÄ™, że Cezar chciaÅ‚ uczynić KleopatrÄ™ jedynym zarzÄ…dcÄ… Aleksandrii, bo miaÅ‚ nadziejÄ™ że Å‚atwo bÄ™dzie można niÄ… rzÄ…dzić.

 

Wojna w Aleksandrii rozpoczęła siÄ™, kiedy Pontiusz wezwaÅ‚ w listopadzie dwa tysiÄ…ce żoÅ‚nierzy Ptolemeusza XIII i z armiÄ… 2o tysiÄ™cy ludzi otoczyÅ‚ Cezara w Aleksandrii. W czasie wojny spÅ‚onęło kilka magazynów i część Biblioteki Aleksandryjskiej. Pomimo to cezarowi udaÅ‚o siÄ™ zająć latarniÄ™ morskÄ… Pharos, która zapewniÅ‚a mu kontrolÄ™ nad wybrzeżem. Arsinoe, siostra Kleopatry, która uciekÅ‚a z paÅ‚acu i schroniÅ‚a siÄ™ u Achillasa, zostaÅ‚a uznana królowÄ… przez macedoÅ„ski tÅ‚um i armiÄ™. Tego Kleopatra nigdy nie zapomniaÅ‚a swojej siostrze. Podczas walk Cezar zabiÅ‚ Pontiusza, a Achillas zginÄ…Å‚ z rÄ…k Ganymede. Ptolemeusz XIII utonÄ…Å‚ w Nilu, kiedy staraÅ‚ siÄ™ uciec.

 

 

Powrót do wÅ‚adzy - Cezar i Kleopatra top arrow

 

Åšmierć Ptolemeusza oznaczaÅ‚a, że jedynym wÅ‚adcÄ… Egiptu byÅ‚a Kleopatra. Cezar zapewniÅ‚ jej powrót do wÅ‚adzy, jednak by zadowolić kapÅ‚anów w Aleksandrii i lud egipski, musiaÅ‚a ona poÅ›lubić swojego mÅ‚odszego brata - jedenastoletniego Ptolemeusza XIV. OczywiÅ›cie cezar zezwoliÅ‚ na caÅ‚e to przedstawienie nie tylko ze wzglÄ™du na sÅ‚abość do królowej Egiptu, ale prawdopodobnie również swojÄ… arogancjÄ™ i chęć kontroli rozlegÅ‚ych zasobów Egiptu. Jednak inteligencja i korzenie Kleopatry też miaÅ‚y swój wpÅ‚yw na przebieg wydarzeÅ„. Kleopatra zaszÅ‚a w ciążę dość szybko, co wydaje siÄ™ dobrÄ… kalkulacjÄ… ze strony Cezara, bo na pewno potrzebowaÅ‚ potomka, który mógÅ‚by odziedziczyć po nim tron. Kleopatra i Cezar wypÅ‚ynÄ™li w dÅ‚ugÄ… dwumiesiÄ™cznÄ… podróż po Nilu, podczas której zatrzymali siÄ™ w Dendarze gdzie mieszkaÅ„cy czcili swojÄ… królowÄ…. Cezar nie mógÅ‚ liczyć na takie zaszczyty, dlatego opuÅ›ciÅ‚ Å‚ódź jedynie by zaÅ‚atwić interesy w Syrii. ByÅ‚o to na kilka tygodni przed narodzinami syna Kleopatry i Cezara – Cezariona (Cezar Ptolemeusz), który przyszedÅ‚ na Å›wiat 23 czerwca 47 roku p.n.e.

 

Kiedy Cezar powróciÅ‚ do Rzymu w lipcu 46 r. p.n.e. czekaÅ‚y na niego liczne zaszczyty i perspektywa sprawowania rzÄ…dów dyktatorskich przez 10 lat. Rzym Å›wiÄ™towaÅ‚ przez caÅ‚y wrzesieÅ„ i październik, w tym czasie Cezar sprowadziÅ‚ KleopatrÄ™ z jej Å›witÄ…. WprowadziÅ‚a siÄ™ ona do jego paÅ‚acu, co wzbudziÅ‚o powszechne oburzenie konserwatywnych Republikanów. Sytuacji nie poprawiÅ‚y maniery królowej, wrÄ™cz przeciwnie – wiele osób uraziÅ‚a. Zaczęła nazywać siÄ™ NowÄ… Izis, przez co staÅ‚a siÄ™ obiektem plotek, a Cezar  kazaÅ‚ postawić jej posÄ…g ze zÅ‚ota w Å›wiÄ…tyni Venus Genetrix. Cezar również otwarcie uznaÅ‚ Cezariona swoim synem i pomimo  protestów planowaÅ‚ poÅ›lubić egipskÄ… królowÄ… – wbrew prawu zakazujÄ…cemu bigamiÄ™ czy Å›luby z obcokrajowcami.

 

 

Śmierć Cezaratop arrow

 

Wszystko jednak ma swój koniec. Podczas Idów Marcowych w 44 roku p.n.e. Cezar zostaÅ‚ zamordowany przed budynkiem Senatu w Rzymie. Spisek uknuli senatorowie. Wielu czÅ‚onków Senatu uważaÅ‚o, że Cezar stanowiÅ‚ istotne zagrożenie dla Republiki - mówiÅ‚o siÄ™, że planuje mianować siÄ™ królem. Po zamachu Kleopatra  wróciÅ‚a z Cezarionem do  Aleksandrii, przeczuwaÅ‚a, że jej życie i życie jej syna jest w wielkim niebezpieczeÅ„stwie. Cezar nie wspomniaÅ‚ ani Kleopatry, ani Cezariona w swoim testamencie.

Po zamachu Kleopatra uważnie obserwowaÅ‚a zmiany w polityce Rzymskiej. ChciaÅ‚a wybadać kto bÄ™dzie u wÅ‚adzy. Po tym jak Brutus i Kasjusz zostali zabici, a zwyciÄ™zcami okazali siÄ™ Antoniusz, Oktawian i Lepidjusz, dokÅ‚adnie wiedziaÅ‚a z kim bÄ™dzie musiaÅ‚a siÄ™ uporać. Z powodu choroby Oktawian wróciÅ‚ do Italii, tak wiÄ™c musiaÅ‚a uważać na Antoniusza. Syn Kleopatry, Cezarion, zyskaÅ‚ prawo do tronu kiedy Juliusz Cezar zostaÅ‚ oficjalnie ogÅ‚oszony bogiem 1 stycznia 42 roku p.n.e. NajwiÄ™kszÄ… przeszkodÄ™ stanowiÅ‚ awans Oktawiana, jednak czÅ‚onkowie triumwiratu wiedzieli o pomocy Kleopatry udzielonej Dolabelli.

 

 

Queen of Egypt Cleopatra

 

 

Kleopatra i Marek Antoniusz top arrow

 

Marek Antoniusz zaprosiÅ‚ KleopatrÄ™ do Tarsu w 41 r. p.n.e. Już wtedy wiedziaÅ‚ ona o Antoniuszu wystarczajÄ…co dużo, by siÄ™ nim zająć. ZnaÅ‚a jego wady, ograniczone umiejÄ™tnoÅ›ci strategiczne i taktyczne, porywczość, wulgarność, problemy z piciem, uganianie siÄ™ za kobietami i nadmiernÄ… ambicjÄ™. Kleopatra zrobiÅ‚a wielkie przedstawienie dla Marka Antoniusza, pokazaÅ‚a wielkość swojego kraju, mimo że Egipt byÅ‚ na skraju ekonomicznego upadku. Łodzie, którymi podróżowaÅ‚a miaÅ‚y srebrne wisÅ‚a i purpurowe żagle, nieustannie wachlowali jÄ… Erosi i usÅ‚ugiwaÅ‚a jej sÅ‚użąca Nereid. Sama byÅ‚a ubrana jak Afrodyta, bogini miÅ‚oÅ›ci. Kleopatra precyzyjnie zaplanowaÅ‚a caÅ‚e to wydarzenie – przez wielu uznane za wulgarne – jednak to wulgarne przedstawienie miaÅ‚o przyciÄ…gnąć uwagÄ™ wulgarnego mężczyzny. Marek Antoniusz rozkoszowaÅ‚ siÄ™ myÅ›lÄ…, że posiÄ…dzie kobietÄ™ z królewskiego rodu Ptolemeuszy. Wszystkie jego poprzednie kochanki, tak jak jego żona, pochodziÅ‚y zaledwie z klasy Å›redniej.

Kleopatra i Marek Antoniusz spÄ™dzili razem zimÄ™ na przeÅ‚omie roku 41 i 40 p.n.e. w Aleksandrii. Niektóre źródÅ‚a podajÄ…, że Kleopatra dostaÅ‚a od Antoniusza wszystko o co poprosiÅ‚a, zorganizowaÅ‚ on też zamach na jej siostrÄ™, Arsinoe. Zdaje siÄ™ jednak, że straciÅ‚a swoje wpÅ‚ywy później, kiedy Antoniusz przejÄ…Å‚ kontrolÄ™ nad Cyprem, i to wÅ‚aÅ›nie ona byÅ‚a wykorzystywana. Marek Antoniusz potrzebowaÅ‚ pieniÄ™dzy, a Kleopatra potrafiÅ‚a być szczodra, kiedy przynosiÅ‚o to korzyść również jej.

 

WiosnÄ… 40 roku p.n.e. Antoniusz zostawiÅ‚ KleopatrÄ™ i wróciÅ‚ do Rzymu. Nie widziaÅ‚ jej przez nastÄ™pne 4 lata. Å»ona Marka Antoniusza, Fulwia, zaangażowaÅ‚a siÄ™ w tym czasie w ruch oporu przeciwko swojemu mężowi, który zwiÄ…zany byÅ‚ z przydzielaniem ziemi weteranom wojennym. PojechaÅ‚a do Grecji, gdzie po tym jak doszÅ‚o miÄ™dzy nimi do poważnej konfrontacji, Fulwia zachorowaÅ‚a i zmarÅ‚a. Antoniusz chciaÅ‚ naprawić stosunki z Oktawianem, wiÄ™c wiosnÄ… tego samego roku poÅ›lubiÅ‚ jego siostrÄ™, OktawiÄ™ - piÄ™knÄ… i inteligentnÄ… kobietÄ…, która niedÅ‚ugo wczeÅ›niej zostaÅ‚a wdowÄ… z trójkÄ… dzieci z poprzedniego małżeÅ„stwa. W tym czasie w Aleksandrii Kleopatra urodziÅ‚a bliźniaki – chÅ‚opca i dziewczynkÄ™. Pierwsze dziecko Antoniusza z małżeÅ„stwa z OktawiÄ… to byÅ‚a dziewczynka, gdyby jednak urodziÅ‚a mu chÅ‚opca historia mogÅ‚aby siÄ™ uÅ‚ożyć zupeÅ‚nie inaczej. Marek Antoniusz nieustannie myÅ›laÅ‚ o skarbach Ptolemeuszy, a gdy już staÅ‚y siÄ™ jego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… stopa procentowa w Rzymie spadÅ‚a z 12 punktów procentowych do 4.

 

Kiedy Oktawia urodziÅ‚a drugÄ… córkÄ™ Marek Antoniusz wyruszyÅ‚  Italii na wojnÄ™ z Partanami. Oktawia pojechaÅ‚a za nim aż do Kerkyra, on jednak tÅ‚umaczÄ…c siÄ™ wzglÄ™dami bezpieczeÅ„stwa na wojnie odesÅ‚aÅ‚ żonÄ™ do domu. StwierdziÅ‚, że w Rzymie przyda mu siÄ™ dużo bardziej, jeżeli bÄ™dzie dbaÅ‚a o dobre stosunki ze swoim bratem Oktawianem. Kiedy Marek Antoniusz dotarÅ‚ do Antioch pierwszÄ… rzeczÄ… którÄ… zrobiÅ‚ byÅ‚o sprowadzenie Kleopatry. Oficjalnie uznaÅ‚ bliźniaki Aleksandra Heliosa i KleopatrÄ™ SelenÄ™, które Kleopatra urodziÅ‚a wczeÅ›niej, za swoje dzieci. OddaÅ‚ również Kleopatrze tereny niezwykle ważne dla Egiptu – Cypr, wybrzeże Cilicii, Fenicje, SyriÄ™ , JudeÄ™ i ArabiÄ™. Egipcjanie wykorzystali tÄ™ szansÄ™ i wybudowali dużą flotÄ™ z drewna pochodzÄ…cego z Cilicii. Marek Antoniusz planowaÅ‚ w tym czasie kampaniÄ™ przeciwko Partianom i oczywiÅ›cie przy tej wyprawie potrzebowaÅ‚ pomocy Kleopatry. W 36 r. p.n.e. wojska Antoniusza zostaÅ‚y pokonane, a on sam zaciÄ…gnÄ…Å‚ u Kleopatry wielki dÅ‚ug. W tym samym czasie urodziÅ‚o im siÄ™ trzecie dziecko.

Kleopatra wyruszyÅ‚a na spotkanie Marka Antoniusza i szczÄ…tków jego armii z zapasem jedzenia, ubraÅ„ i pieniÄ™dzy. Na poczÄ…tku roku 35 p.n.e. wrócili razem do Egiptu. Å»ona arka Antoniusza, Oktawia, czekaÅ‚a na niego w Atenach z zapasami i dodatkowymi siÅ‚ami, jednak Antoniusz wysÅ‚aÅ‚ jej list, by nie ruszaÅ‚a w dalszÄ… podróż. Oktawian staraÅ‚ siÄ™ sprowokować Marka Antoniusza do walki wysyÅ‚ajÄ…c armiÄ™ i statki. Wojna wydawaÅ‚a siÄ™ prawie nieunikniona. Antoniusz mógÅ‚ prawdopodobnie uniknąć starcia i wyprostować sprawy z Oktawianem gdyby powróciÅ‚ do Rzymu w 35 r. p.n.e., ale Kleopatra robiÅ‚a co mogÅ‚a, żeby zatrzymać go w Aleksandrii. Oktawia pozostaÅ‚ lojalna wobec męża do koÅ„ca.

W roku 34 p.n.e. Antoniusz wyruszyÅ‚ w kampanii do Armenii, której sukces wynagrodziÅ‚ Rzymowi straty finansowe. Swój triumf Å›wiÄ™towaÅ‚ paradÄ… w Aleksandrii. Kleopatra jechaÅ‚a u jego boku jako Nowa Izis, sam zaÅ› Antoniusz prezentowaÅ‚ siÄ™ jako Nowy Djonizos, odzwierciedlaÅ‚o to jego pragnienie wÅ‚adania imperium Grecko-Rzymskim. Kilka dni później odbyÅ‚a siÄ™ kolejna uroczystość – tym razem bardziej polityczna, podczas której Marek Antoniusz zasiadaÅ‚ na tronie, a dzieci otrzymaÅ‚y tytuÅ‚y królewskie. Ptolemeusz XV (Cezarion), nazwany Królem Królów, doÅ‚Ä…czyÅ‚ do swojej matki jako wspóÅ‚rzÄ…dzÄ…cy. Kleopatra zaÅ› zostaÅ‚a nazwana KrólowÄ… Królów i zajęła wyższÄ… pozycjÄ™ niż Cezarion. Aleksander Helios (sÅ‚oÅ„ce), otrzymaÅ‚ przydomek Wielkiego Króla imperium Seleucydów w okresie jego rozkwitu, z kolei Kleopatra Selene (księżyc) otrzymaÅ‚a tytuÅ‚ Królowej Cyreneiki i Krety. Syn Kleopatry i Marka Antoniusza, Ptolemeusz Filadelfos, w wieku zaledwie 2 lat zostaÅ‚ tytuÅ‚owany Królem Syrii a Azji Mniejszej. Marzenia Kleopatry o wÅ‚adaniu Å›wiatem z pozycji Imperatora stawaÅ‚y siÄ™ coraz bliższe speÅ‚nieniu. W dążeniu do celu towarzyszyÅ‚o jej motto „Z pewnoÅ›ciÄ… muszÄ™ jeszcze wymierzyć sprawiedliwość Rzymskiej stolicy.”

 

 

Koniec Królowej top arrow

 

Ostatecznie na przeÅ‚omie roku 32 i 32 p.n.e. Marek Antoniusz rozwiódÅ‚ siÄ™ z OktawiÄ…. ByÅ‚ to sygnaÅ‚ dla zachodniej części Å›wiata, że jego zwiÄ…zek z KleopatrÄ… musi zostać uznany. Antoniusz nawet zdążyÅ‚ wydać rozkaz o wybiciu podobizny i imienia Kleopatry na srebrnym denarze – monecie używanej w obrÄ™bie morza Åšródziemnego. Ten krok zakoÅ„czyÅ‚ jakikolwiek zwiÄ…zek Antoniusza z sojuszem Rzymskim. Oktawian zdecydowaÅ‚ siÄ™ wtedy na upublicznienie woli Marka Antoniusza, nastÄ™pnie oficjalnie wypowiedziaÅ‚ wojnÄ™ Kleopatrze. ImiÄ™ Antoniusza nie figurowaÅ‚o w żadnych formalnych deklaracjach. Kleopatra byÅ‚a faÅ‚szywie oskarżana o wiele rzeczy w tamtym czasie – mówiono, że jest nierzÄ…dnicÄ… i pijaczkÄ… z Orientu. Zarzuty wynikaÅ‚y gÅ‚ównie ze strachu przed KleopatrÄ… i Antoniuszem - ludzie bali siÄ™, że Nowa Izis bÄ™dzie dominować, a Marek Antoniusz rozpocznie nowÄ… falÄ™ kampanii i bÄ™dÄ… rzÄ…dziÅ‚ wspólnie z Aleksandrii. Mimo to Antoniusz zostaÅ‚ pokonany przez flotÄ™ Oktawiana już 2 wrzeÅ›nia 31 r. p.n.e. pod Actium, na terytorium Grecji. Wszystko zostaÅ‚o zaplanowane i uważnie wykonane przez admiraÅ‚a Oktawiana, AgrippÄ™. NiecaÅ‚y rok później Marek Antoniusz staraÅ‚ siÄ™ odeprzeć atak wojsk Oktawiana na AleksandriÄ™. Po przegranej, w 30 roku p.n.e. popeÅ‚niÅ‚ samobójstwo.

 

Po Å›mierci Antoniusza, Oktawian wziÄ…Å‚ KleopatrÄ™ do niewoli. Jasno daÅ‚ jej do zrozumienia, że nie chciaÅ‚ żadnego zwiÄ…zku, negocjacji czy ukÅ‚adów. Królowa Egiptu miaÅ‚a zostać wystawiona na widok publiczny jako niewolnica w wszystkich miastach, którymi wÅ‚adaÅ‚a. Kleopatra pamiÄ™taÅ‚a wciąż, że jej siostra doznaÅ‚a takiego samego upokorzenia, a że sama nie chciaÅ‚a żyć w ten sposób, popeÅ‚niÅ‚a samobójstwo. ZmarÅ‚a w wieku 39 lat, 12 sierpnia 30 r. p.n.e. Przyniesiono jej ukrytÄ… w koszu z figami KobrÄ™ EgipskÄ…, gdyż wedÅ‚ug wierzeÅ„ egipskich Å›mierć przez ugryzienie węża miaÅ‚a zapewnić nieÅ›miertelność, dziÄ™ki temu speÅ‚niÅ‚a swoje pragnienie – nie zostać zapomnianÄ…. Jedyny wÅ‚adca, który byÅ‚ w stanie przyćmić sÅ‚awÄ™ królowej Egiptu to inny MacedoÅ„czyk – Aleksander Wielki. Po Å›mierci Kleopatry Cezarion zostaÅ‚ uduszony, a resztÄ™ jej dzieci wychowaÅ‚a Oktawia, żona Antoniusza.

 

Åšmierć Kleopatry koÅ„czy erÄ™ panowania monarchii w Egipcie – w kraju wÅ‚adzÄ™ przejmujÄ… imperatorzy z Rzymu. Ród Ptolemeuszy pochodziÅ‚ z Macedonii, ale wÅ‚adali Egiptem jak Egipcjanie, jak Faraonowie. Kleopatra byÅ‚a ostatnim Faraonem Egiptu.

 

CzÄ™sto zapomina siÄ™ o inteligencji Kleopatry i oddaniu swojemu krajowi. ByÅ‚a bÅ‚yskotliwÄ… kobietÄ… i wÅ‚adaÅ‚a 9 jÄ™zykami, ale nie znaÅ‚a Å‚aciny. ZnaÅ‚a siÄ™ na matematyce i wiedziaÅ‚a jak robić interesy. Kleopatra darzyÅ‚a szacunkiem Juliusza Cezara, którego inteligencja i spryt dorównywaÅ‚y jej intelektowi. Marek Antoniusz zaÅ› doprowadzaÅ‚ jÄ… do szaÅ‚u brakiem inteligencji i umiaru. Kleopatra musiaÅ‚a jednak sobie z nim poradzić i robiÅ‚a, co byÅ‚o konieczne -walczyÅ‚a o swój kraj. ByÅ‚a postaciÄ… charyzmatycznÄ…, urodzonym przywódcÄ… i ambitnÄ… monarchiniÄ…, która zasÅ‚ugiwaÅ‚a na wiÄ™cej niż samobójstwo.

 

 

Z obacz również :

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2011